BASE е 13-седмичен курс, в който се обучава група между 25-35 човека, желаещи да стартират или доразвият свой собствен бизнес. По време на курса ще придобиете знания и умения, нужни за стартирането и развитието на бизнес. Лекциите се провеждат веднъж седмично с продължителност 3 часа.

В рамките на курса с помощта на лектори и гост-лектори ще имате възможността да създадете собствен бизнес план, който ще можете да представите на финалното събитие пред компетентно жури при зададени предварително ясни критерии. Най-добре представените бизнес планове ще получат парична награда.

Във финалното представяне на бизнес идеите могат да участват онези участници, които не са пропуснали повече от три лекции. Заниманията включват както теоритична част, така и практическа с много реални примери, игри и казуси. Необходимо е да се отдели време и за подготовка вкъщи.

По време на обучението ще имате възможността да черпите знания и опит от успели български предприемачи, както и ще бъдете напътствани от ментори с богат опит в бизнеса. Курсът е изключително практичен, включва теория, използва методите на геймификацията, с което цели да приложите наученото на практика. Курсът включва теоретична част, предоставена по достъпен начин, решаване на практични казуси, работа в екип и създаване на виртуални фирми и бизнеси.

Програма

13-седмичен курс, веднъж седмично, след работно време, с продължителност 3 часа.

Участници

Отговорни хора с бизнес идея или активен малък бизнес.

Лектори

Предприемачи, създали успешен бизнес, готови да споделят с вас своя опит

План за успех

Разработен от вас бизнес план, с който да кандидатствате пред финансиращи институции и инвеститори

BASE клуб

Ставате част от общност, чиито членове не се страхуват да споделят и мечтаят

Съдържание на програмата

Защо предприемачеството е ценно? Защо да стартирам свой бизнес? Характеристики на успешния предприемач. Къде се крие ключът към успеха? Как да избера печеливша идея? Предприемаческия процес „на бързи обороти“ – от А до Я. Откриване на благоприятни предприемачески възможности.

Бизнес план – защо, за кого и как се пише. Какво е предимството на моя продукт или услуга? Какви нужди цели да задоволи продукта или услугата ми? Какво допълнително мога да предложа?

Определяне на марката. Верни ли са моите очаквания? Кои са моите клиенти? Идеалният клиент. Карта за поведение на клиента. Какво е моето послание? Кои са моите конкуренти?

Маркетингов план. Как ще рекламирам продукта/услугата – стратегии, принципи. Развитие на умения за продажба на стоки/услуги.  Маркетингова кампания за вашия продукт/услуга. Дигитални инструменти. Маркетингова кампания.

Къде е пунктът ми за продажби? Как да го избера, организирам и устроя? Производствен процес, верига на участници и доставки.  Технологии и производство. Набиране на потенциални клиенти и продажби.

Коя е добрата цена? Как да я определим? Ценови тактики и принципи. Добавена стойност. Минимална и максимална продажна цена.

Необходим начален капитал. Бюджет за създаване на бизнеса. Месечен бюджет за бизнеса. Оперативни и постоянни разходи. Отчет за приходи и разходи. Парични потоци. Възвращаемост.

Прогноза за продажбите, отчитане и анализ на продажбите. Печалба, разпределение на печалбата, рентабилност. Ресурсно осигуряване на предприемаческата дейност. Кредити и финансиране, лични финанси. Вземане на правилни финансови решения.

Защо е важно да сте наясно със счетоводството? Задължения за водене на счетоводство. Счетоводни документи и съхранение на счетоводна информация. Заплати и социално осигуряване. Видове данъци и данъчни облекчения.

План за човешките ресурси. Хората от които се нуждаем, за да работи фирмата, роли и отговорности, длъжностно изграждане. Формиране и развитие на екипа. Фактори на екипната ефективност. Управление на времето.

Избор на юридическа форма. Регистриране, права и задължения на дружеството. Закриване, ликвидиране на търговско дружество. Работа с институциите. Регистрационни и разрешителни режими

Умение за водене на преговори. Други техники за представяне и защита на проекти. Представяне на проекти пред финансиращи институции и потенциални инвеститори.

Излъчване на победители. Награждаване. Какво следва?

Градове

0

Завършили

0

Бизнес планове

0

Успешен старт

0